In 2011 werd de 11-805 15e Asduif Jong van Nederland WHZB en de 11-803 werd 1e Asduif Jong Afdeling 10 tegen gemiddeld 21.500 duiven   verder won Alfred in 2011 de 1e NPO Pithiviers 7749d.,1e,2e,4e,10e Nationaal Berlijn,3e NPO Morlincourt,5e NPO Pommeroeul,7e,8e NPO St.Quentin,8e NPO Peronne   
Duifkampioenen » Superas 654
View Pedigree
Informatie

Duif:Superas 654

Vader:Terminator 254

Moeder:96-1438863

Aantal keer bekeken:3845 keer

 

1e Gen.duif ver.
2e Midfondduif ver.
3e Asduif Samenspel
654 iso.a. moeder  van superduif 07-048 van Gerrit Jager Emmen
654 ishalfzus van 542-632 en 155 allemaal toppers op Dagfond, 542 3e Vit.duif en 1e Gen. duif ver, 155 2e Dagfond ver, 3e Dagf. CC en 8e Dagfond Fondclub Duifk,136 2eVit.duif ver, 4e Vit.duif CC, 654 is o.a. moeder van 07-048, 5e NPO 12.742 op Chantilly, en won 3x1e prijs, 1/2 br.123 is vader 1111, won 9 duifkamp.
1/2 zus 711 gaf Amber, deze won 2x de 9e Nationaal Munchen en Amber is moeder van 733 en 734 die bij J.Lotterman beiden bij de 1e 10 duifkampioenen zaten in de Fondclub 400 leden

Terug naar overzicht